Електронне наукове видання, засноване у 2006 р., періодичність – 2 випуски на рік. Включений до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки "Державне управління", обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні).

Видання зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1992–2337.

Статті наукового видання, які згруповані в п’ять розділів, висвітлюють проблемні питання теорії та філософії державного управління, регіонального та галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, вивчення світового досвіду державного управління: теорія та практика, соціальних та гуманітарних складових суспільного розвитку.

Електронне наукове видання включено до переліку наукових фахових видань України з державного управління (наказ МОН України від 12 травня 2015 р. № 528).

Випуски видання «Державне будівництво» розміщені на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України та на веб-сторінці ХарРІ НАДУ.

Видання індексується в Google Scholar .

З 2017 року видання індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International . 

Редакційна політика видання

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ЯК ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ електронного видання «Держане будівництво», ДОТРИМУЄТЬСЯ певного рівня вимог при прийомі та публікації статей, КЕРУЄТЬСЯ рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

ПОЛІТИКА ВИДАННя ґрунтується НА ПРИНЦИПАХ об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації, обов’язкового рецензування статей, дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей.

Етичні норми діяльності редколегій

Редколегії несуть відповідальність за СВОЄЧАСНЕ ВИДАННЯ зазначених вище збірників наукових праць .

Головні редактори збірників наукових праць та члени редколегій приймають рішення щодо СХВАЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО ДРУКУ.

Статті, що надходять для публікації, обов’язково проходять ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ членами редколегій. Правильність викладу та наукова значущість статті є ОСНОВНИМИ КРИТЕРІЯМИ рекомендації наукових публікацій до друку. Редколегії мають право відхилити статтю або повернути її автору на доопрацювання відповідно до зауважень.

Етичні зобов’язання авторів

Автори статті несуть ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за зміст статті та достовірно поданий фактичний матеріал.

Автори повинні подавати до збірників наукових праць лише оригінальний матеріал, раніше не опублікований.

За умов використання чи цитування напрацювань інших осіб необхідно робити ПОСИЛАННЯ на авторів та джерела запозичень. Порушення зазначених вимог розцінюється редколегією видання як плагіат та є недопустимим та неетичним.

Автори повинні надавати на розгляд редколегії статтю, оформлену ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ВИМОГ щодо публікацій у збірниках наукових праць ХарРІДУ НАДУ.

Етичні зобов’язання рецензентів

Всі статті, що подаються до друку повинні бути прорецензовані.

Рецензування статей членами редколегій Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЕТАПОМ під час схвалення статті до друку.

Рецензенти видань здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи ПОВНУ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. Усі матеріали, зокрема неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами з особистою чи іншою метою без згоди автора (авторів).

 

Порядок рецензування статей

 

 1. З метою дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і ЗАПОБІГАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОРУШЕНЬ цих норм проводиться ОБОВ’ЯЗКОВА ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ всіх статей, що публікуються у збірниках наукових праць Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України («Актуальні проблеми державного управління», «Теорія та практика державного управління» та «Держане будівництво»).

 

 1. Наукові статті, що надійшли до редколегії і задовольняють формальним критеріям, розглядаються на засіданні редакційної колегії НА ПРЕДМЕТ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕМАТИЦІ збірника та визначення кола рецензентів.

Надіслані матеріали підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії або фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно.

 1. РЕЦЕНЗЕНТ ОЦІНЮЄ:
 • достатність розкриття актуальності статті;
 • обґрунтування зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми;
 • відповідність цілей статті проблемі, яку розглядає автор;
 • обґрунтування отриманих наукових результатів;
 • наукові висновки та їх відповідність меті статті;
 • перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

А також рецензент оцінює термінологічну однозначність статті; знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід; особливості стилю та мови автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового та літературного редагування і т.п.).

 

 1. Рецензія повинна містити КОНКРЕТНІ ВИСНОВКИ щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».
 2. Рецензія оформлюється у друкованому варіанті, повинна бути підписана рецензентом і засвідчена печаткою установи за місцем роботи рецензента.
 3. У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову. ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ про доцільність публікації приймається редакційною колегією конкретного збірника.