Порядок рецензування статей

 1. З метою дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і ЗАПОБІГАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОРУШЕНЬ цих норм проводиться ОБОВ’ЯЗКОВА ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ всіх статей, що публікуються у збірниках наукових праць Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України («Актуальні проблеми державного управління», «Теорія та практика державного управління» та «Держане будівництво»).
 2. Наукові статті, що надійшли до редколегії задовольняють формальним критеріям, розглядаються на засіданні редакційної колегії кожного окремого збірника НА ПРЕДМЕТ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕМАТИЦІ збірника та визначення кола рецензентів.

Надіслані матеріали підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії або фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно.

 1. РЕЦЕНЗЕНТ ОЦІНЮЄ:
 • достатність розкриття актуальності статті;
 • обґрунтування зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми;
 • відповідність цілей статті проблемі, яку розглядає автор;
 • обґрунтування отриманих наукових результатів;
 • наукові висновки та їх відповідність меті статті;
 • перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

А також рецензент оцінює термінологічну однозначність статті; знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід; особливості стилю та мови автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового та літературного редагування і т.п.).

 1. Рецензія повинна містити КОНКРЕТНІ ВИСНОВКИ щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».
 2. Рецензія оформлюється у друкованому варіанті, повинна бути підписана рецензентом і засвідчена печаткою установи за місцем роботи рецензента.
 3. У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову. ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ про доцільність публікації приймається редакційною колегією конкретного збірника.

порядок рецензуання статей