Вимоги до статей

Терміни подання статей:

- до першого номера – до 20 червня;

- до другого номера – до 20 листопада.

ВИМОГИ

до рукописів статей, що подаються до збірників наукових праць ХарРІ НАДУ

Увага! Шановні автори!

Відповідно до нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, з 2019 року внесені зміні до оформлення матеріалів, що подаються до збірників наукових праць Інституту (перш за все, це стосується ідентифікатора ОRCID та References).

Загальні правила подання статей

 

 1. Після ознайомлення з редакційною політикою видань Інституту та визначившись зі збірником, до якого маєте намір подати статтю, електронний варіант надсилаєте на e-mail наукового відділу (ond41@ukr.net) для попереднього розгляду (назва файлу та тема назразок – Петренко І.В. стаття_ дб №1, 2019).
 1. Після отримання повідомлення про відповідність статті встановленим вимогам до відділу подається особисто або надсилається простим листом на адресу ХарРІ НАДУ (відділ з координації наукової роботи та докторантури) повний комплект матеріалів щодо статті:

– рукопис, надрукований на папері форматом А4, має бути завізований власноручним підписом автора на останній сторінці (текст статті в електронному вигляді обов’язково повинен відповідати паперовому варіанту);

– витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації даного матеріалу;

– рецензія доктора наук за фахом видання (підписи на рецензіях та протоколах мають бути завірені печатками закладу);

– копія квитанції про оплату.

 1. Відповідно до “Положення про видавничу діяльність Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України”, діє такий порядок надання видавничих послуг, пов’язаних із публікацією наукових праць у періодичних фахових виданнях:
 • для наукових і науково-педагогічних працівників, інших фахівців системи Національної академії державного управління при Президентові України, а також іноземних учасників науково-комунікативних заходів Інституту публікації здійснюються безкоштовно (без оплати за кожну сторінку, але з оплатою за друк збірника та індекс DОІ);
 • встановлюється квота з безоплатного надання видавничих послуг протягом терміну навчання: для аспірантів системи Національної академії державного управління при Президентові України – 3 статті загальним обсягом 1,5 друкованих аркуша; для докторантів – до 20 статей;
 • автори статей, які не працюють і не навчаються в системі НАДУ при Президентові України, здійснюють оплату редакційно-видавничих послуг (вартість публікації з розрахунку 35 грн. 56 коп. за сторінку згідно з наказом директора ХарРІ НАДУ від 11.01.2016 р. № 01);
 • оплата за публікацію здійснюється лише після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку (реквізити для оплати авторові направляються у листі-відповіді). Авторам, які сплатили за редакційно-видавничі послуги, один примірник видається безкоштовно.

Технічні вимоги:  текст статті має бути набраним на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, залишаючи береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см (обсяг статті  має бути  8 – 11 сторінок.

Вимоги щодо оформлення:

– на першій сторінці зазначається шифр УДК;

– наступний рядок (шрифт– 12, інтервал – 1,0) – відомості про автора (співавторів) українською (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва  посади та установи, де працює чи навчається автор), також вказується ідентифікатор ОRCID у форматі https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 (Зареєструватися і отримати унікальний ID можна безкоштовно на сайті https://orcid.org/register)

– нижче по центру наводиться назва статті українською мовою звичайними літерами;

– далі – анотації обсягом від 500 знаків і ключові слова (5-7) українською мовою.

У тексті статті (шрифт – 14, інтервал –  1,5) обов’язкові структурні елементи виділяються напівжирним або курсивом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
 • список літературних джерел подається в алфавітному порядку у двох варіантах: один мовою оригіналуі окремим блоком

Далі подаються метадані англійською мовою (шрифт– 14, інтервал – 1,0):

відомості про автора (співавторів) (прізвище, ім’я) науковий ступінь, вчене звання, повна назва  посади та установи, де працює чи навчається автор), ідентифікатор ОRCID

– нижче по центру наводиться назва статті англійською мовою звичайними літерами;

– далі – анотація обсягом від 1800 знаків і ключові слова (5-7) англійською мовою.

Вимоги до англомовної анотації:

 

1) англомовна анотація (не менш ніж 1800 знаків) має бути інформативною (без загальних слів) та змістовною (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

2) англомовний переклад має бути здійснений відповідними установами чи структурними підрозділами закладів вищої освіти або безпосередньо автором у разі наявності в нього документа, що підтверджує право професійного перекладу.

Матеріали до збірників приймаються за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський, 75, відділ з координації наукових досліджень та докторантури (кім. 40, 6-й поверх),

тел. (057) 732-32-55 (дод.142), факс: (057) 732-32-66,

e-mail: ond41@ukr.net

Зразок оформлення статті

Зразки оформлення найпоширеніших типів літературних джерел (REFERENCES)